ISD - NOE
Güteschutzverband Betonschalungen e. V. možno voľne preložiť ako Združenie pre ochranu kvality systémových debnení (registrovaný spolok v SRN). Vzniklo v roku 1992 a za hlavný cieľ si vytýčilo podporu partnerských vzťahov medzi používateľmi a výrobcami systémových debnení, ako aj ďalší vývoj a dodržiavanie kvality debnení.
Sledujúc hlavný cieľ združenia, sa v rámci združenia vydávajú predpisy, smernice a odporúčania pre konštrukciu, merania a použitie debnení.

V rámci združenia sú stanovené určité požiadavky pre udelenie tzv. „GSV“-značky, ktorú združenie prepožičia uchádzačovi vtedy, ak spĺňa stanovené požiadavky. Združeniu alebo ním poverenej osobe prináleží aj kontrola dodržiavania zásad držiteľov „GSV“-značiek.

Firma NOE patrí medzi dlhoročných členov združenia.

Jednou z tém, ktorá zaberá veľkú časť agendy združenia, je téma „pohľadový betón“. Dovoľte, aby sme Vám priblížili problematiku pohľadového betónu tak, ako ju prezentuje Združenie pre ochranu kvality systémových debnení v jednom zo svojich odporúčaní „Empfehlungen zur Planung, Ausschreibung und zum Einsatz von Schalungssystemen bei der Ausführung von „Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen“ (Fassung Juni 2005)“. Upozorňujeme, že uvádzame voľný a tu navyše krátený preklad publikácie.
 

1. Definovanie pojmu „pohľadový betón“.

 

         1.1 Smerodajná definícia podľa DIN 18 217.

DIN 18 217 „Betónové plochy a odebňovací plášť“ (1981) definuje v článku 2.3.1 „Všeobecné“ základné pravidlá vyhotovovania betónových plôch s požiadavkami na vzhľad:

-          požiadavky na pohľadové betónové plochy (sichtbar bleibende Betonflächen = bet. plochy ostávajúce pohľadové, t. j. betónové plochy bez následných povrchových úprav ako je omietka, náter...) a ich v praxi realizovateľný popis musia byť dopredu jasne a jednoznačne stanovené

-          k tomu patrí aj popis styčných škár debniacich panelov, prípadne ich predpísanie, to isté platí aj pre spínacie miesta, ak majú tieto skutočnosti závažný vplyv na vzhľad betónovej plochy. Ako príklad pri definovaní požiadaviek môžu poslúžiť už jestvujúce stavby

-          po dohode sa môžu vyrobiť vzorky ako má bet. plocha vyzerať. Pri porovnávaní vzhľadu hotových plôch so vzorkami sa musia zohľadniť nasledujúce faktory: rozmery, vstupné materiály, zloženie betónu, debnenie, spracovanie, ošetrovanie, poveternostné vplyvy, vek betónu atď.

                  materiálové a odborné vylepšenia sú prípustné.       .........

1.4 Definícia podľa DBV-Odporúčania „Pohľadový betón“ z augusta 2004

Potreba vydania tohto odporúčania vznikla zo skúseností získaných stavebnou praxou – pohľady zadávateľa a realizátora stavby na „pohľadový“ betón sa líšili – výsledok bol neraz v rozpore s predstavami investorov – a teda zamedziť týmto sporom sa rozhodol Nemecký betonársky a stavebno-technický zväz, registrované združenie (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V) a vydal toto odporúčanie.

Základná myšlienka spočíva v definícii štyroch tried pohľadového povrchu betónu so stúpajúcou náročnosťou. Každej triede sú prisúdené pevne stanovené špecifické kritériá, ktoré sú tiež definované.

Takto má zadávateľ možnosť presne určiť, do akej triedy má ním požadovaný bet. povrch spadať. Pre predstavu uvádzame špecifické kritériá, ktoré definujú jednotlivé triedy pohľadového betónu: textúra, pórovitosť, farebná rovnomernosť, rovinnosť, pracovné škáry a stykové škáry odebň. plášťa, potreba „skúšobnej resp. pokusnej“ betonáže, kvalita odebňovacieho plášťa. Každé z týchto kritérií je ďalej presne definované. Štyri triedy povrchu pohľadové betónu sú definované takto:

1. SB 1 – nízke nároky na pohľadovosť – sem patria pivničné priestory alebo prevažne priemyselne využívané priestory

2. SB 2 – normálne nároky na pohľadovosť – schodišťové steny, oporné múry

3. SB 3 – vysoké nároky na pohľadovosť – fasády v pozemnom staviteľstve

4. SB 4 – najvyššie nároky na pohľadovosť – reprezentatívne priestory v pozemnom staviteľstve

Zaujímavé je, že ku každej triede pohľadovosti sú aj uvedené relatívne náklady na dosiahnutie želaného povrchu – SB 1 – malé, SB 2 – stredné, SB 3 – vysoké a SB 4 – veľmi vysoké. Už tu si investor musí uvedomiť, kam smerujú náklady na ním požadované betónové povrchy.


  

2. Podklady – projektová príprava
 
2.1 Plánovanie/kontrola
K primeranému plánovaniu a kontrole sa odporúča:
 
Projektová príprava – už v čase ranných projektových príprav zapojiť do tímu okrem architekta a statika aj:
-         odborného poradcu pre výber odebňovacích systémov (nosnosť debnenia prispôsobená technológii betonáže, odebňovací plášť, spínanie, oddebňovacie prostriedky...)
-         odborného poradcu pre technológiu betónu (návrh zloženia betónu, podmienky „odlievania“, optimálne množstvo pre jednorázové spracovanie – výkonnosť s tým spojená, určenie pracovných škár, ošetrovanie, oddebňovací prostriedok)
-         odborného poradcu pre výrobu a dopravu betónu
-         odborného poradcu pre realizáciu stavby – najmä posúdenie okrajových podmienok a požiadaviek na samotnú realizáciu stavby, aj keď vykonávateľ  ešte nie je určený    .........
 
 
3. Vlastnosti betónových plôch s požiadavkami na vzhľad ako odtlačok použitého debnenia
 
         3.1 Skladba odebňovacích systémov
        
         Je rozdiel medzi:
-          priestorovo nezávislými debniacimi systémami – to je debnenie, ktorého prvky sú vzhľadom na geometriu, nosnosť a vzhľad betónovej plochy ihneď použiteľné a  štandardizované. Odebňovací plášť býva spravidla súčasťou prvku – elementu debnenia.
-          priestorovo závislými debniacimi systémami – debnenia vyrobené na mieru. Nosnosť a ďalšie vlastnosti sa vytvárajú individuálne konštrukčným postupom a zostavením. Odebňovací plášť sa volí podľa potreby.
 

         3.2 Štruktúra povrchu

 

Štruktúru povrchu betónu (textúra) priamo určuje zvolený odebňovací plášť debnenia. Spolu s oddebňovacím prostriedkom tvorí rozhranie pre čerstvý betón. Odebňovací plášť pozostáva buď z homogénneho materiálu ako je oceľ, hliník alebo drevo alebo je to viacvrstvový materiál zložený z nosnej a krycej vrstvy. Ako nosný materiál sa používa vo všeobecnosti drevo, hliník alebo plasty zosilené sklenými vláknami. Krycím materiálom býva vrstva fenolickej živice, melamínovej živice, polypropylénu alebo iných termoplastických plastov. Na výber odebňovacieho plášťu vplýva výber oddebňovacieho prostriedku a zloženie čerstvého betónu. Vhodnosť a znášanlivosť všetkých dotknutých materiálov sa preukáže skúškou. Vlastnosti jednotlivých odebňovacích plášťov s rôznymi krycími vrstvami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Textúra sa môže vytvárať aj použitím štruktúrových matríc.

Na základe schopnosti odebňovacieho plášťa absorbovať vlhkosť sa dá konštatovať nasledujúce:

-         sajúce (nasiakavé) a slabo sajúce krycie vrstvy odebň. plášťov dokážu do určitej miery redukovať tvorbu pórov nasatím vzduchových/vodných bublín z čerstvého betónu. S prihliadnutím na prírodný pôvod dreva a s tým spojenú určitú nehomogénnosť sa pri jeho použití môžu vyskytnúť rôzne tmavé miesta (rôzne odtiene šedej).

-         nesajúce (nenasiakavé) odebňovacie plášte prakticky vôbec nedokážu redukovať tvorbu pórov zapríčinenú vzduchovými/vodnými bublinami. Preto je povrch betónových plôch viac pórovitý. Takto vytvorený povrch je aj spravidla hladší ako pri použití sajúcich odebňovacích plášťov.

Podstatné je, že tvorbu pórov ovplyvňujú najmä: zloženie betónovej zmesi, jej spracovanie, oddebňovací prostriedok a jeho použitie.

Fyzikálne vlastnosti rôznych odebňovacích plášťov sa majú zohľadňovať už pri projektovej príprave a neskôr aj pri realizácii (napr. teplotná rozťažnosť, zvlnenie a zmrašťovanie ako dôsledok zmien vlhkosti).
 

          príklad betónovej plochy s neadekvátnym vzhľadom s vizualizáciami
Betónový múr - oplotenie - sa nachádza v lukratívnej vilovej mestskej časti, prvý obrázok

zľava je fotografia skutočného stavu, v strede je vizualizácia betónovej plochy s dodržaním

optimálneho rastra panelov debnenia a farebnej jednotvárnosti plochy, napravo je vizualizá-

            cia betónovej plochy s použitím štruktúrových matríc NOEplast.

3.3 Rovinnosť
 
Na rovinnosť majú vplyv pretvorenia, výrobné tolerancie odebňovacích panelov ako aj spôsob vytvorenia škár. Prípustné tolerancie definujú normy. Debnenie je konštruované tak, aby sa dali dodržať dohovorené kritériá. Pri používaní debnenia sa musia dodržiavať návody na použitie.
 
3.4 Farebný odtieň/odtieň šedej
 
Možnosti a spôsoby farebného prevedenia betónových plôch je výlučne témou betonárskej technológie a nie je predmetom tohto článku. Ohľadom dosiahnutia jednotného šedého odtieňa betónovej plochy treba používať rovnaké (rovnako kvalitné, rovnorodé) debniace panely. Popritom môže mať betónová plocha rôzne odtiene šedej zapríčinené rôznou savosťou (nasiakavosťou) odebňovacích plášťov.
 
 
3.5 Členenie plôch
 
3.5.1 Škáry v betóne
 
Odebňovacej techniky sa týkajú nasledovné škáry v betóne:
-          pracovné škáry:                        
Vznikajú rozdelením stavby na pracovné zábery (etapy). Z hľadiska požadovanej kvality betónových plôch im treba venovať zvýšenú pozornosť. Dbať treba predovšetkým na dostatočné pritlačenie presahujúceho panelu z nasledujúceho záberu na vytvrdnutý betón predchádzajúceho záberu tak, aby sa zamedzilo vytečeniu cementového mlieka.
 
-          optické (priznané) škáry:
Vytvárajú sa naplánovaným vkladaním profilových líšt aby sa docielilo optické delenie betónových plôch. Z hľadiska debnenia je dôležité, aby materiál vkladaných líšt bol nenasiakavý.
 
-          dilatačné škáry:
Rozdeľujú stavbu na pohybovo nezávislé časti.
 
3.5.2 Styky debnenia
 
Výber odebňovacieho systému – styky jednotlivých odebňovacích panelov alebo styky odebňovacieho plášťa zásadne ovplyvňuje obraz – otlačok na betónovej ploche.
-          rámové panelové debnenie pre steny a stĺpov (pilierov):
Použitím tohto debnenia otlačíme do betónovej plochy obraz zostavy panelov. Otlačok rámov jednotlivých panelov je znateľný. Zostava debnenia umožňuje prispôsobiť želaný obraz len v rámci rastru panelov rôznych výrobcov.
-          nosníkové debnenia pre steny
Použitím tohto debnenia môžeme do určitej miery ovplyvňovať otlačený raster – debnenie umožňuje vytvárať individuálne konštrukčné zostavy, zohľadňujúce nosnosť jednotlivých prvkov.
-          rámové (panelové) debnenia pre stropné konštrukcie
Detto ako rámové panelové debnenie pre steny.
-          flex-systémy pre stropné dosky (napr. NOE H-20)
Detto ako nosníkové debnenia pre steny.
-          odebňovacie stoly pre stropné konštrukcie
Detto ako nosníkové debnenia pre steny.
 
Otlačok na betónovej ploche spôsobia aj styky odebňovacieho plášťa v rámci jedného odebňovacieho panela. Zvyškové plochy, ako sú napr. vložky na oddebňovanie, sa musia umiestniť v závislosti na geometrii objektu. Vložky významne ovplyvnia výsledný obraz – otlačok rovnako ako odebňovacie panely a ich styky. Mali by byť vyrobené z jedného kusu, z rovnakého materiálu rovnakej akosti ako je materiál odebňovacieho plášťa používaného debnenia.
V oblasti styku odebňovacích plášťov môže dôjsť k vytečeniu cementového mlieka z čerstvého betónu. Na zamedzenie tohto javu sa odporúča použiť utesňovacia páska. Treba si uvedomiť, že malým výtokom a odskokom sa aj tak nedá úplne zabrániť.
 
3.5.3 Pripevnenie odebňovacieho plášťa
 
Bežne sa odebňovací plášť pripevňuje k nosnej konštrukcii debnenia klincami, skutkami alebo nitmi z prednej strany, čiže tej, ktorá sa otláča do betónových plôch a zanechávajú teda v nich zodpovedajúci otlačok. Ak sa tieto miesta na debnení zatmelia, musí sa počítať s možnosťou, že na betónových plochách vzniknú farebné fľaky spôsobené inou nasiakavosťou alebo samotným tmelom. Ak nemajú byť na betónových plochách vidieť žiadne otlačky týchto upevňovacích prostriedkov, musia sa použiť odebňovacie systémy, ktoré majú pripevnenú preglejku zozadu (napr. NOEtop).
 
3.5.4 Spínacie miesta
 
Spínanie musí spĺňať podmienky stanovené v DIN 18 216.
Na zamedzenie vytekania cementového mlieka sa musia používať oporné kónusy, ktoré zabezpečia tesný styk ochrannej rúrky s odebňovacím plášťom.
Vzhľadom na použité debnenie platí:
-          rámové panelové debnenie:
Spínacie miesta sú pevne dané a vyplývajú z rastra používaných panelov. Niektoré systémy ponúkajú individuálne umiestňovanie spínacích miest.
-          nosníkové debnenia:
Umožňujú umiestňovať spínanie individuálne podľa požiadaviek pri zohľadnení únosností konštrukčných prvkov debnenia a spínacích tyčí.
-          slepé spínanie:
Používajú sa na docielenie jednotného rastra spínacích otvorov, nemajú nosnú funkciu.
 ......................
 

4. Nesplniteľné požiadavky

 

Z praktického hľadiska možno zodpovedne prehlásiť, že nasledovné požiadavky na vzhľad betónovej plochy nie sú splniteľné:

 

-          jednotný farebný odtieň

-          rovnomerná textúra pórov

-          betónová plocha bez pórov

-          betónová plocha bez výstupkov, odskokov (pracovné zábery, styky odebňovacích panelov)

-          vodorovné konštrukcie bez hrdzavých fľakov, najmä ak sa použije bežná výstuž

-          betónová plocha bez škrabancov

-         zamedzenie otlačenia drážok najmä pri prvých nasadeniach debnenia s odebňovacím plášťom na báze dreva

5. Doplňujúce informácie

 

Pri realizácii stavby treba dbať na:

 

-          dodržiavanie bezpečnosti práce a návodov na použitie v aktuálnom znení

-          starostlivé zaobchádzanie s debnením. Debnenie sa musí odborne skladovať. Čistenie debnenia a ošetrovanie odebňovacieho plášťa v prestávkach medzi jednotlivými pracovnými zábermi je samozrejmosťou.

-          ochranu debnenia pred poveternostnými vplyvmi vrátane nadmerného slnečného žiarenia

-          rovnomerné používanie všetkých odebňovacích dielcov, aby sa predišlo farebným rozdielom betónových plôch v dôsledku nerovnakých vlastností odebňovacích plášťov.

-          ochranu odebňovacieho plášťa pri armovaní a zhutňovaní betónu ponornými vibrátormi

-          rovnaké lehoty oddebňovania


celý článok na stiahnutie tu


nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP