ISD - NOE

Základné informácie o matriciach NOEplast

Matrica sa vyrába z polyuretánu (PU) a je to flexibilná umelá hmota. Práve táto vlastnosť umožňuje dĺžku matríc natiahnuť alebo stlačiť, čo považujeme v našom prípade za jej výhodu. Matrice sa dodávajú vždy o niekoľko centimetrov väčšie a tak môže zákazník matricu prirezaním napasovať. Tento princíp sa používa aj keď sa k výrobe dodá nákres stykovania matríc.
Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom teploty sa matrice „sťahujú“ alebo „rozťahujú“, dodávať matrice s milimetrovou presnosťou je vylúčené.
Matrice sa dodávajú podľa prepravných možností aj zvinuté do balíkov. Tieto balíky treba hneď po obdržaní rozvinúť na rovnú plochu a takto ich ďalej skladovať.
obr. 1 - dodané zrolované matrice obr. 2 - rozvinutie matríc obr. 3 - matrice treba rozvinúť aspoň 24 h pred manipuláciou
Separátor umožňuje ľahké oddebnenie, chráni a umožňuje dlhšiu životnosť matríc NOEplast. Separátor nanesený na matricu sa môže pri vyšších teplotách ovzdušia vypariť. Keď nastane tento prípad, je potrebné separátor znovu naniesť.
Keď bude debnenie s NOEplastom počas stavebnej činnosti (niekoľko dní) vystavené vetru, nečasu, piesku a slnku, doporučujeme v každom prípade použiť namiesto NOE separátora špeciál kat. č. 569730, špeciálny separátor NOE s parafínom kat.č. 569820.
Neošetrené plochy môžu spôsobiť sfarbenie povrchu betónu.
obr. 4 - umiestňovanie matríc na veľkoplošné panely obr. 5 - prispôsobovanie matríc na mieru obr. 6 - okružná píla so správnym vídiovým kotúčom
Dôležité:
Pri nanášaní separátora dávať pozor na to, aby nezostali na matrici žiadne prebytky separátora a nevytvorili sa "kaluže", ktoré môžu zafarbiť povrch betónovej plochy.
Ak má betón obsahovať chemické prísady alebo farebné pigmenty, môžu tieto za určitých podmienok chemicky zreagovať so štruktúrovou matricou NOEplast alebo so separátorom. Aj to môže viesť k sfarbeniu povrchu betónovej plochy.
V takýchto prípadoch je nutné urobiť vopred test.

Pred nasadením v extrémnych klimatických zónach alebo pri extrémnych poveternostných podmienkach je potrebné bezpodmienečne kontaktovať nášho poradcu pre používanie NOEplastu.

Aby sme zabránili vákuovému efektu, je potrebné matricu oddebniť v čo najkratšom možnom čase.
Matricu je potrebné chrániť pred:
» neodborným skladovaním - matrice skladujte v ležatej polohe a rozvinuté!
» mechanickým poškodením
» znečistením
» veľkým kolísaním teploty
» priamym slnečným žiarením
» vlhkom a mrazom (sneh, ľad)
» novým snehom - pôsobí agresívne na nechránený povrch matríc
» agresívnymi tuhými, tekutými alebo plynnými chemikáliami
» upozornenie: pri teplotách okolo 50 °C je nebezpečenstvo odparenia sa separátora!
Lepenie štruktúrových matríc
Lepidlo NOEplast lepí matrice NOEplast s dreveným a oceľovým debnením, ale nie s odebňovacími plášťami opatrenými povlakom z umelej živice.
Podklad a rubová strana matrice musia byť suché a odmastené.

Je potrebné vyhýbať sa vysokej vlhkosti vzduchu!

Príprava podkladu:Podklad musí byť:
- suchý, čistý, zbavený oleja a mastnoty
- oceľové debniace plochy musia byť vopred opieskované
- drevené debniace plochy musia mať dostačujúcu nosnosť
- fóliované preglejky veľkoplošného debnenia a viacvrstvové dosky obrúste až na drevený základ
- zabráňte každému kontaktu podkladu s vlhkosťou
Príprava lepidla: Lepidlo sa dodáva v dvoch obaloch - základný komponent a tužidlo. Teplota pri spracovaní komponentov musí byť minimálne + 10 °C až + 30 °C. Pri  práci s lepidlom NOE je nutné dodržiavať pokyny z informačného listu bezpečnosti práce s výrobkom.
obr. 7 - rámové panely sa prekryjú surovou preglejkou, zatiaľ sa táto na panely nepripevňuje obr. 8 - obe zložky lepidla NOEplast obr. 9 - dôkladné zmiešavanie oboch zložiek lepidla NOEplast
Lepidlo je  nutné naniesť do 30 minút od zamiešania na plochu, kde sa bude matrica lepiť!
Z tohoto dôvodu je potrebné vopred pripraviť postupnosť prác.

Po nanesení lepidla treba štruktúrové matrice NOEplast priložiť k pozdĺžnej bočnici, rozvinúť ich na podložke pritlačiť ich bez vzduchových bublín. Prípadne zaťažiť rohy a hrany.

Komponent A dôkladne premiešajte. Do zložky A pridajte tužidlo B a homogénne premiešajte. Po zamiešaní je možné lepidlo rovnomerne nanášať na podklad zubovou stierkou. Po nanesení lepidla je možné matricu položiť na pripravený podklad. Aby sa matrica neposunula, v rohoch ju zľahka zafixujte klincami a u oceľového podkladu (debniaceho plášťa) ich prípadne prichyťte skrutkovými zverákmi k podložke. Treba dbať na to, aby bola pritlačená celá plocha. Toto možno dosiahnuť aj tak, že po matriciach viackrát pochodíme. Doporučujeme matricu zaťažiť, kým nevytvrdne lepidlo. Spotreba lepidla je 750 g/m².

Matricu možno použiť najskoršie zhruba po 24 hodinách od jej nalepenia.
obr. 10 - nanášanie lepidla na surovú preglejku obr. 11 - rozprestieranie matrice NOEplast na lepidlo obr. 9 - po rozprestrení matrice ju prichytíme ešte vrutmi, najmä na okrajoch, kde sa pri oddebňovaní najviac namáha
Záver
Príprava podkladu (odebňovacieho plášťa debnenia) pre prilepenie matrice je náročná, pričom prichádza aj k jeho znehodnoteniu pre ďalšie použitie a je potrebná jeho výmena. Ani prilepená matrica sa nedá oddeliť od podkladu bez jej porušenia. Preto doporučujeme matricu prilepiť na "menejhodnotný" odebňovací plášť - surovú preglejku bez povrchovej úpravy. Môžeme použiť dosky, trojvrstvé dosky alebo preglejku lepenú vodovzdorným lepidlom. Rezné hrany doporučujeme natrieť ochranným náterom proti vlhkosti.

Ak pri lepení vznikne v mieste styku  matríc „veľká“ medzera, ktorá by mohla narušiť vzhľad be- tónovej plochy, je možné túto medzeru vyplniť výplňovou hmotou kat. č. 842310 (kartuša s objemom 310 ml).

Takto prilepenú matricu nakoniec pripevnite na debnenie priskrutkovaním.

V praxi sa osvedčilo na pripravené debnenie položiť menejhodnotný plášť a zafixovať ho voči posunu. Na takto pripravený podklad sa nanesie lepidlo a až po položení a umiestnení matrice túto priskrutkujeme na debnenie. Treba si uvedomiť, že tieto skrutky ak prechádzajú do preglejky použitých odebňovacích panelov sa musia po skončení prác odskrutkovať. Takto sa matrice spolu s menejhodnotným podkladom oddelia od panelov a pri dobrom skladovaní sa môžu neskôr použiť na ďalšej stavbe. Ak by sa pred nalepením matrice priskrutkoval menejhodnotný plášť o odebňovacie panely, cez následne nalepenú matricu už nie je možné tieto vruty vyskrutkovať a tak už matrice ostanú navždy spojené s panelmi.
Po zostavení debnenia s použitím štruktúrovej matrice je nevyhnutné betónovať zo spodku postupným vyťahovaním potrubia a nie liatím betónu zhora (betónovacím košom resp. potrubím z púmp na betón). Týmto zabránime oddeleniu matrice od debnenia a tým jej nežiadúcemu posunutiu. Navyše nedochádza k prevzdušňovaniu betónu - treba si uvedomiť, že matrica je nenasiakavá a teda vzduchové a vodné bublinky nemôžu cez ňu uniknúť a výsledkom môže byť priveľmi pórovitá stena.
Po priskrutkovaní matrice na menejhodnotný odebňovací plášť, je možné ju po ukončení práce oddeliť od debnenia neporušenú a použiť v nezmenených rozmeroch, alebo po rozmerovej úprave rezaním okružnou pílou s vídiovým rezným kotúčom aj pri ďalších stavebných prácach.
Na základe dostupných podkladov a praktických skúseností z mnohých realizácií nasadenia matríc spracoval : p. Vladimír Noščák (0903/429 491).

Bratislava
24. 10. 2007

 

  súbor na tlač


nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP